Støtteforeningens historie

af Rosa Poulsen, tidl.formand i Støtteforeningen ved Hospice Søholm.

– fra Hospice Søholms 10 års jubilæumsskrift, april 2009.

Støtteforeningen 1997 – 2003

Støtteforeningens historie begyndte den 29. oktober 1997. Den dag blev der holdt stiftende generalforsamling, og støtteforeningen fik navnet: Hospice Støtteforening i Århus.

Foreningens overordnede formål var at støtte etablering og drift af et offentligt finansieret hospice i Århus.

Forud var gået mange diskussioner og et meget stort arbejde, som begyndte den 2. november 1995.

Denne efterårsaften var Rådhushallen i Århus fyldt med mennesker, der havde taget imod en invitation til offentlig høring om oprettelsen af hospice i Århus. Initiativet til den offentlige høring var taget af en frivillig gruppe under Kræftens Bekæmpelse og af en række patientforeninger.

Høringen mundede ud i dannelsen af en arbejdsgruppe, der fik navnet: Forum for Hospicebevægelsen i Århus Amt, Aktivgruppen. Gruppen udarbejdede en rapport, der kunne tjene som værktøj for Århus Amt og kommunerne i Århus Amt i bestræbelserne på at få opprioriteret de offentlige tilbud til terminale patienter og deres pårørende. Rapporten kom i maj 1997.

Støtteforeningen fik dannet det første økonomiske grundlag ved salg af rapporten fra maj 1997 og ved at få kontingentbetalende medlemmer i foreningen. Desuden blev der lavet et stort arbejde med at søge gaver og stipendier ved fonde, loger og udvalgte institutioner. Gennem den lokale presse fik Støtteforeningen omtale og dermed også PR.

Bestyrelsens ønske var, at hospice skulle etableres som en selvejende institution, der havde driftsoverenskomst med kommune og amt. Den indstilling til sagen var der uenighed om i den oprindelige arbejdsgruppe, hvor flere var indstillet på, at hospice skulle både etableres og drives i offentligt regi.

Ved Støtteforeningens første generalforsamling i maj 1998 holdt daværende rådmand i Århus kommune Lone Hindø og daværende formand for amtets sygehusudvalg Knud E. Særkjær, foredrag med titlen: ”Hvor langt er hospiceplanerne i Århus?”

Disse planer var allerede så langt, at byrådet den 17. juni 1998 – Århus Amt den 16. juni– vedtog, at der fra 1. april 1999 på kommunens lokalcenter Søholm blev iværksat et 2-årigt forsøg med 5 hospicepladser. Der blev indrettet 5 palliative sengepladser på Århus Amtssygehus, beregnet til patienter med behov for lindrende pleje og behandling, og desuden blev der etableret et tværfagligt palliativt team til koordinerende opgaver og udadgående funktioner til patienter og pårørende i eget hjem. En styregruppe skulle følge forsøget og have ansvar for evaluering af det. Støtteforeningen ønskede at få plads i styregruppen. Det var ikke muligt, men den modtog referater fra møderne.

Støtteforeningen hilste det velkomment, at der kom offentligt finansierede hospicepladser men mente, at den 3-strengede model forhindrede dannelsen af en hospicekultur. Det samme gjorde det lille antal af hospicesenge og også, at disse blev placeret på et lokalcenter.

Selvom der ved generalforsamlingen (maj 1998) og i bestyrelsen var indvendinger imod projektets udformning, ville man følge det aktivt og kritisk, men fortsat arbejde på at få et selvstændigt, fuldt udbygget hospice.

I den 2-årige forsøgsperiode arbejdede Støtteforeningen fortsat med at udbrede kendskabet til hospicetanken og arbejdet på Hospice Søholm ved at arrangere åbne møder i forbindelse med generalforsamlingen. I samarbejde med Folkeuniversitetet blev der holdt 5 foredrag. Desuden lavede de jule- og sommer arrangementer på Hospice Søholm for patienter, pårørende og personale. Arbejdet med at få etableret og udbredt kendskab til frivilliges indsats på hospice indgik også i Støtteforeningens arbejde.

Februar 2001 blev evalueringsrapporten om den 2-årige forsøgsperiode sendt til høring, også ved Støtteforeningen. Evalueringen fra Støtteforeningen var – som fra alle sider – meget positiv. I tråd med det, der til sidst blev realiteten, anbefalede Støtteforeningen en fordobling af sengekapaciteten. Der blev igen givet udtryk for ønsket om et selvstændigt hus til hospice.

Øgningen af sengekapaciteten skete i flere omgange, da en tilbygning til det eksisterende var nødvendig. I slutningen af 2001 kom der 2 aflastningspladser til og fra januar 2003, havde Hospice Søholm 11 pladser, hvoraf de 2 fortsat var aflastningspladser.

Med et hospice med 11 pladser, var ét af Støtteforeningens mål nået. Ganske vist var Hospice Søholm både ejet og drevet af det offentlige, men det var en kendsgerning, at det var der.

Dermed ændredes Støtteforeningens fokus til nu mere at støtte op om og udbrede kendskabet til Hospice Søholm, til hospicetanken i det hele taget og til indsatsen af frivilligt arbejde. Det blev gjort ved 2 gange om året at arrangere offentlige foredrag med relation til hospice og hospicetanken f.eks. af biskop Kjeld Holm: ”Det enkelte menneske og døden”, af sygehus- og hospicepræst Ole Raakjær: ”Livets og dødens hus”, af daværende formand for Etisk Råd, overlæge Ole Hartling: ”Aktiv dødshjælp eller aktiv hjælp i døden”. 2 – 3 gange om året blev der for patienter, deres pårørende og personalet arrangeret aftener med sang, oplæsning og socialt samvær, hvor der blev serveret lidt godt at spise. Der blev givet gaver til Hospice Søholm til jul i form af blomster eller anden udsmykning.

Støtteforeningen 2003 – 2009

Fra maj 2003 fik jeg mere indgående kendskab til Støtteforeningens arbejde, idet jeg blev valgt ind i bestyrelsen. Jeg fik også mere og mere indblik i det store og meget professionelle arbejde, der blev udført for patienter og deres pårørende på Hospice Søholm. Når man træder ind ad døren bliver man mødt med ro, venlighed og varme. I sådan et miljø bliver det en fornøjelse at være bestyrelsesmedlem i Støtteforeningen.

Som nævnt tidligere, ændredes Støtteforeningens formål i forbindelse med oprettelsen af et offentligt ejet hospice. Dette indebar en ændring af vedtægterne, hvilket skete ved generalforsamlingen i foråret 2004.

For at få en tydelig præcisering af Støtteforeningens tilhørsforhold, blev der ved generalforsamlingen i 2008 lavet endnu en vedtægtsændring, nemlig af navnet. Navnet er nu: Støtteforeningen ved Hospice Søholm

Arbejdet i de forløbne 6 år har fulgt den linie, som blev lagt i 2001 – 2002, som har bestået i at lave arrangementer for medlemmerne, f.eks. besøg på Hospice Søholm og på Hospice Fyn. Vi har fortsat afholdt offentlige arrangementer 2 gange om året, dels forud for generalforsamlingen i maj måned, dels foredrag eller koncert om efteråret. Et af vore meget velbesøgte arrangementer var forud for generalforsamlingen i 2007, hvor Niels Chr. Hvidt med sit foredrag: ”Tro og helbred” talte til og besvarede spørgsmål fra ca. 100 tilhørere. 3 gange har vi holdt koncert i Vor Frue Kirke. 4-6 gange om året laver vi hygge/underholdning for Hospice Søholms beboere og deres pårørende, hvor vi synger sammen, læser op og har socialt samvær. 3 – 5 gange om året bliver der sendt Nyhedsbrev til Støtteforeningens medlemmer.

Selvom vi i bestyrelsen har bestræbt os på at leve op til Støtteforeningens formål, er det en begrænset gruppe af mennesker, vi har nået med vore arrangementer. Måske har vi ikke levet op til formålet om at udbrede hospicetanken. Er virkeligheden, at vi har ført en meget usynlig tilværelse?

Støtteforeningens fremtid

Fra 1. januar 2009 fik Støtteforeningen ved Hospice Søholm en ny rolle. Fra den dato blev Hospice Søholm selvejende institution med egen bestyrelse. 2 fra Støtteforeningens bestyrelse er også i hospicebestyrelsen.

Ændringen for Hospice Søholm til at være selvejende institution var en konsekvens af strukturændringen ved amternes nedlæggelse og skabelsen af regionerne. Tidligere blev Hospice Søholm drevet af Århus kommune i økonomisk fællesskab med Århus Amt. Nu er der etableret driftsoverenskomst med Region Midtjylland. De kommende 2 år bor Hospice Søholm til leje ved Århus kommune i de hidtidige bygninger. Derefter skal de flytte til nye bygninger ved siden af de nuværende. Lejemålet ved Århus kommune er på nuværende tidspunkt aftalt frem til 2020.

Det er bestyrelsens plan – foruden at tage del i hospicebestyrelsens opgaver og ansvar – at vi vil bruge tid og kræfter på at synliggøre eksistensen af Hospice Søholm og dens Støtteforening. Det kan forhåbentlig medføre en tilgang af medlemmer og donationer fra mennesker, organisationer, fonde og lignende, så Støtteforeningen kan få en øget økonomisk konsolidering og derved blive en reel støtte for Hospice Søholm f.eks. ved anskaffelse af hjælpemidler og andet udstyr, der sammen med en omsorgsfuld pleje og behandling, kan øge kvalitet og muligheder for de mennesker, der lever deres allersidste del af livet på Hospice Søholm.

Det helt ideelle ville være, hvis der kunne findes økonomisk mulighed for at etablere ”eget hus”, som Hospice Søholm kunne flytte ind i inden 2020.

Er det en drøm? – eller kan det blive virkelighed?

Kilde: Støtteforeningens arkiv