Bestyrelsens årsberetning 2007

Medlemmer: Ved udgangen af 2007 var der 112 enkeltmedlemmer, 18 par og 5 institutioner/foreninger

I forhold til antallet året før er det for enkeltmedlemmer en lille tilbagegang, en lille stigning for pars vedkommende og institutionernes antal er uændret

Medlemmerne har i det forløbne år givet pengegaver til støtteforeningen på kr. 2.800. Ddesuden har ét af vore medlemmer givet gave i form af, at der hver uge er givet en buket blomster til Hospice Søholm. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige medlemmerne tak for gaverne.

Bestyrelsen: Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling været konstitueret med Marie Andreasson som formand, næstformand Emmy Haahr Jensen, kasserer Karen Margrethe Sørensen, sekretær Rosa Poulsen, Grethe Gylling har også været i bestyrelsen og Ellen Berg og Lene Juhl Kofod har været suppleanter.

Ved generalforsamlingen maj 2007 blev Karen Margrethe Sørensen og Rosa Poulsen genvalgt, Grethe Gylling, som hidtil havde været suppleant, blev nyvalgt til bestyrelsen. Ellen Berg og Lene Juhl Kofod valgtes som suppleanter. Som revisor genvalgtes Niels Angaard.

Den 1. februar rejste Marie Andreasson til Paris som vikar for den danske præst, og Emmy Haahr Jensen gik ind på formandsposten.

I løbet af året har der været holdt 6 bestyrelsesmøde. Den 21. maj var et kort møde med konstituering af bestyrelsen. De øvrige møder blev holdt 9. juli, 11. september, 27. november 2007, de to sidste møder blev holdt 8. januar og 22. april i 2008.

Støtteforeningens aktiviteter:

Arrangementer på Hospice Søholm i 2007 har vi holdt 6 gange med et par timers samvær om eftermiddagen. Der deltager beboere, deres pårørende og andre gæster, som regel mindst én frivillig, og desuden personalet, hvis der er tid. Vi serverer lidt godt at spise og drikke, vi synger nogle sange og læser korte noveller eller andet evt. knyttet til årstiden eller en nærtliggende højtid.

Vi føler os meget velkomne på Hospice Søholm, og beboerne og deres pårørende udtrykker glæde over vore arrangementer.

Offentlige arrangementer i 2007 har vi holdt to gange:

21. maj forud for generalforsamlingen var Niels Christian Hvidt her og talte om Tro og helbred. En meget velbesøgt og vellykket aften.

6. oktober var der koncert i Frue Kirke i forbindelse med den internationale hospicedag med gospelkoret The Gospel Voices, også et arrangement med mange deltagere og svingende musik.

Seniorudstilling i Rådhushallen den 29. september 2007 deltog vi i for 5. gang. Det er et arrangement, som Århus kommune står for, og hvor der på selve dagen er fri adgang for alle. Frivillige foreninger har her mulighed for at vise, hvad de  arbejder med, og præsentere deres idégrundlag. Ved at deltage i et sådant arrangement får vi kontakt med mange og får derved mulighed for at udbrede kendskabet til hospicetanken og de helt nære opgaver, der udføres på et hospice.

Hospice Støtteforenings samarbejde med Hospice Forum Danmark og andre støtteforeninger

Hospice Forum Danmark er en paraplyorganisation, hvor medlemmerne er eta-blerede hospicer, palliative teams og støtteforeninger, men også enkeltpersoner kan blive medlemmer,  f.eks. frivillige.

Protektor for Hospice Forum Danmark er skuespiller Ghita Nørby. Formand er tidligere folketingsmedlem for Kristeligt Folkeparti Tove Videbæk, og næstformand er Aksel Wehner, Århus.

Hospice Forum Danmark arrangerer landsmøde med generalforsamling hvert år i maj måned, hvor vores støtteforening også deltager.

Fremover er der lagt op til, at der hvert efterår også skal være møde mellem de enkelte regioner, hospicer i regionen og Hospice Forum Danmark, hvor støtte-foreningerne får mulighed for at deltage i dele af mødet. Det første møde i vores region blev holdt den 3. oktober 2007 i Viborg, hvor vores støtteforening deltog.

Støtteforeninger fra den østlige del af RegionMidt holdt et fælles møde 11. juni 2007 på Hospice Søholm. Idéen med mødet var at udveksle erfaringer, give hinanden orientering, at finde fælles problemer og i givet fald finde en måde at løse dem på i fællesskab. Støtteforeningerne er på meget forskellige steder i deres udvikling, Nogle – som vores – har bestået i adskillige år, andre er meget nye. Derfor er opgaverne i de enkelte foreninger også af forskellig art. Det er planen, at støtteforeningerne mødes igen i løbet af 2008.

Hospice Søholms fremtid. Som der blev orienteret om i Nyhedsbrevet februar 2008, skal Hospice Søholm overgå til at være en selvejende institution med drifts-overenskomst med regionen.  Der har siden foråret 2007 været forskellige datoer fastsat til at skulle være skæringsdato for effektueringen af planen. På nuværende tidspunkt regner man med, at Søholm begynder som selvejende institution den 1. januar 2009. Til den tid forventes det, at bestyrelsen er sammensat og alle organisatoriske og administrative tiltag er på plads.

Hospice Støtteforening forventer at få én plads i bestyrelsen.

Hospice Støtteforenings fremtidige opgaver ændres måske i forbin-delse med, at Hospice Søholm bliver en selvejende institution, men vi afventer og ser, hvad der sker. Hvis det bliver aktuelt at ændre på opgaverne, gør vi det i den takt vi finder det relevant. Indtil videre arbejder vi på samme måde som hidtil.

20. maj 2008 – Rosa Poulsen