Bestyrelsens årsberetning for 2008

Medlemmer

Ved udgangen af 2008 var der i alt 121 medlemmer (104 enkeltmedlemmer, 13 par, 4 institutioner/ foreninger). I forhold til året før er det en tilbagegang på 14. Jeg vil samtidig i den forbindelse nævne, at vi i de første måneder af 2009 har fået tilmeldinger, så medlemstallet nu er på i alt 123 medlemmer (104 enkeltmedlemmer, 15 par og 4 institutioner/foreninger)

Donationer i 2008: Medlemmerne har i det forløbne år givet pengegaver til støtteforeningen på kr. 2.205. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige medlemmerne tak for gaverne.

Vi har desuden modtaget en gave på kr. 20.000 fra frimurerlogen: Sankt Johanneslogen ”St. Clemens”. Også den gave siger vi tak for.

Bestyrelsen

Siden sidste generalforsamling har Rosa Poulsen været formand, Emmy Haahr Jensen har været næstformand, Karen Margrethe Sørensen kasserer, Ellen Berg, sekretær. Desuden har Grethe Gylling været bestyrelsesmedlem. Ved sidste generalforsamling blev Annie Kjær valgt som eneste suppleant, og samtidig fik bestyrelsen mandat til at finde en suppleant mere. Det lykkedes i november, og siden har Kirsten Halskov Madsen også været suppleant. Som revisor genvalgtes Niels Angaard.

Den 16. juni 2008 blev der holdt ekstraordinær generalforsamling, hvor det blev vedtaget, at foreningens navn nu er: Støtteforeningen ved Hospice Søholm

Siden sidste generalforsamling er der holdt 6 bestyrelsesmøder (13.6., 28.8., 24.10., 27.11., 13.1. og 18.3.) Heraf er 4 møder holdt indenfor 5 måneder. Årsagen er, at ca. fra midten af oktober, begyndte der pludseligt at ske meget m.h.t. Hospice Søholms overgang til at blive selvejende institution. Det gav også øget aktivitet i Støtteforeningen, da 2 fra Støtteforeningens bestyrelse er udpeget til bestyrelsen i Hospice Søholm.

Dermed har Støtteforeningen fået en ansvarsfuld og central rolle i relation til Hospice Søholm.

Som det er fremgået af Nyhedsbrevet fra februar 2009, er Støtteforeningens repræsentanter i Hospicebestyrelsen Karen Margrethe Sørensen og Rosa Poulsen. Desuden er Støtteforeningens suppleant Kirsten Halskov Madsen repræsenteret i Hospicebestyrelsen som repræsentant for Kræftens Bekæmpelse.

Støtteforeningens aktiviteter:

Arrangementer på Hospice Søholm har siden sidste generalforsamling været holdt 6 gange med et par timers samvær om eftermiddagen med lidt godt at spise og drikke, vi synger nogle sange og læser korte noveller eller andet evt. knyttet til årstiden eller en nærtliggende højtid. Der deltager beboere, deres pårørende og andre gæster, en medarbejder spiller guitar, og desuden deltager nogle fra personalet, hvis der er tid.

Vi føler os meget velkomne på Hospice Søholm, og beboerne og deres pårørende udtrykker glæde over vore arrangementer.

Offentligt arrangement i 2008 har vi kun holdt i forbindelse med sidste års generalforsamling den 20. maj, hvor områdechef Aksel Wehner talte om: Tanker om hospice – hvad forstår vi ved hospice

 Nyhedsbrevet er i 2008 udsendt 3 gange (februar, maj og juni). I 2009 er det på nuværende tidspunkt udsendt 2 gange (februar og april 2009). Beklageligvis var der en pause fra juni 2008 til februar 2009. Det var især fordi, der i den periode var så stor usikkerhed om Hospice Søholms fremtid.

Som det fremgår af Nyhedsbrevet fra april 2009 har vi ændret layout og håber, at farverne i forsidens ”hoved” gør bladet og dermed også Støtteforeningen mere synlig.

Pjecen om Støtteforeningen ved Hospice Søholm er blevet revideret i slutningen af 2008, bl.a. som en konsekvens af ændring af navnet, men også for at finde en mere smidig måde til trykning, når der kommer ændringer i f.eks. bestyrelsessammensætning.

I september 2008 søgte vi Århus kommune om økonomisk støtte til trykning af pjecen og fik bevilget kr. 5.000, som skal anvendes i 2009.

Hospice Søholms fremtid

Som det er fremgået af Nyhedsbrevet i februar 2009, blev Hospice Søholm selvejende institution fra 1. januar 2009. Bestyrelsens sammensætning fremgår af Nyhedsbrevet.

Der er driftsoverenskomst med Region Midtjylland. Den opmærksomme avislæser har sikkert bemærket, at det ikke var helt problemfrit at få budgettet på plads. Det endte med, at Hospice Søholms budget blev nedsat med 551.000 kroner, så det for 2009 er på 15.449.000 kroner. En besparelse, som stort set kun kan findes på personale budgettet.

Indtil 2010 bliver Hospice Søholm i de nuværende lokaler, hvor der er lavet lejekontrakt med Århus Kommune. I 2010 skal Hospice Søholm flytte til nye lokaler, som Århus kommune bygger lige ved siden af de nuværende bygninger. Byggeriet er ved at blive tegnet og tilrettelagt. Leder af Hospice Søholm, Anne Marie Mathiesen er med i tilrettelæggelsen. På nuværende tidspunkt er der aftalt leje af bygningerne foreløbig indtil 2020

Det ville være ideelt, hvis der kunne findes økonomisk mulighed for at få etableret ”eget” hus, som Hospice Søholm kunne flytte ind i, inder der er gået 10 år

Bestyrelsen i Støtteforeningen ved Hospice Søholm vil – overordnet betragtet – forsøge at synliggøre vores eksistens ved at arrangere møder og sammenkomster af samme art som hidtil, men med mere PR-virksomhed. I øjeblikket arbejder vi på at få en hjemmeside. Vi forventer, den vil være færdig om ca. 1 måned. Til den tid vil den kunne findes på adressen: www.hospice-aarhus.dk

I bestyrelsen er vi forberedt på, det er en stor opgave, der venter. Derfor kunne vi ønske os at få hjælp fra medlemmerne. Hjælpen kunne f.eks. bestå i til venner og bekendte at udbrede kendskabet til hospicetanken, til Hospice Søholm og Støtteforeningen, men også til at få flere medlemmer i Støtteforeningen. Vi kunne også blandt medlemmerne ønske os et korps af frivillige, som kunne give bestyrelsen en hjælpende hånd til afgrænsede opgaver.

Det er bestyrelsens ønske at kunne få kontakt til organisationer, foreninger institutioner og andre, som har lyst og evne til at donere såvel små som store gaver til foreningen.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelse og suppleanter for den interesse, gejst og gå-på-mod, de viser, når opgaver skal udføres. Det er et stort håb, at det kan fortsætte og belønnes med både en medlemsfremgang og en bedre økonomisk konsolidering.

11. maj 2009 – Rosa Poulsen