Bestyrelsens årsberetning for 2009

beretning for 2013 skriftstr 12

 

– Givet ved generalforsamlingen 11. maj 2010 Medlemmer Ved udgangen af 2009 var der i alt 169 medlemmer (127 enkeltmedlemmer, 37 par, 5 institutioner/ foreninger). I forhold til året før er det en samlet fremgang på 42. Fremgangen skyldes i vid udstrækning, at mange medlemmer har omtalt Støtteforeningen til venner og bekendte, men måske i særlig grad, at vores revisor Niels Angaard fik foranlediget, at vi fik omdelt flyers om Støtteforeningen som indstik i en idrætsforenings aktivitetsavis. Den blev husstandsomdelt i Stavtrup og omegn. Tak til alle for indsatsen. Donationer i 2009 Medlemmerne har i det forløbne år givet pengegaver til Støtteforeningen på i alt kr. 3.950. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige medlemmerne tak for gaverne. Vi har desuden modtaget en gave på kr. 3.000 fra en Y’s Mens Club, en donation, som vores medlem Karen Baskjær har søgt til foreningen. Tak for gaven og initiativet. Vi har søgt Århus Kommune om økonomisk støtte. I 2008 fik vi en bevillig på 5.000 til revision af vores pjece, hvor pengene skulle bruges i 2009. Til brug i 2010 har vi allerede i 2009 fået udbetalt kr. 7.002, som skal bruges i forbindelse med eftermiddagsarrangementer med socialt samvær med beboerne og deres pårørende. Endelig vil jeg nævne, at Århus Stiftstidendes Fond efter ansøgning fra Støtteforeningen betaler et abonnement af Århus Stiftstidende til Hospice Søholm. Abonnementet er i begyndelsen af 2010 forlænget for en 3-årig periode. Bestyrelsen

Siden sidste generalforsamling har Rosa Poulsen været formand, Emmy Haahr Jensen har været næstformand,Karen Margrethe Sørensen kasserer, Ellen Berg, sekretær. Desuden har Grethe Gylling været bestyrelsesmedlem. Annie Kjær og Kirsten Halskov Madsen har været suppleanter, valgt for 1 år. Som revisor genvalgtes Niels Angaard og desuden er Hans Benfeldt Kjær blevet valgt, så der fremover er to revisorer.

Siden sidste generalforsamling er der holdt 5 bestyrelsesmøder (10.6., 11.8., 22.9., 11.1. og 7.4.) Karen Margrethe Sørensen og Rosa Poulsen er fortsat i Hospice Søholms bestyrelse, Karen Margrethe som næstformand Støtteforeningens aktiviteter: Arrangementer på Hospice Søholm har siden sidste generalforsamling været holdt 6 gange med et par timers samvær om eftermiddagen med lidt godt at spise og drikke, vi synger nogle sange og læser korte noveller eller andet evt. knyttet til årstiden eller en nærtliggende højtid. Der deltager beboere, deres pårørende og andre gæster, en medarbejder spiller guitar, og desuden deltager nogle fra personalet, hvis der er tid. Arrangementet tirsdag den 1. december blev lidt specielt, da én af beboerne havde inviteret 25 gæster. Om de kom alle sammen ved vi ikke, men på et tidspunkt var der ca. 35, hvoraf de 2 var sengeliggende og 3 sad i kørestol. Med de julepyntede lokaler, luciaoptog og duft og smag af julegløgg og æbleskiver blev det en meget god oplevelse for alle, der deltog Vi føler os meget velkomne på Hospice Søholm, og beboerne og deres pårørende udtrykker glæde over vore arrangementer. Offentlige arrangementer i 2009 1) I forbindelse med sidste års generalforsamling den 11. maj, holdt overlæge ved Hospice Søholm og Det palliative Team Torben W Jespersen foredraget: Nye udfordringer ved hospice i fremtiden. 2) 14. september var der på Hospice Søholm møde, hvor hospiceleder Anne Marie Mathiesen fortalte om hospice generelt og om Hospice Søholm specielt 3) 31. oktober var der koncert i Vor Frue Kirke, hvor Duo Danica (Asger Troelsen, Merete Hoffmann), og 2 solister (Lars Thodberg og Emmy Haahr) gav koncerten: Kingo – ”Sorrig og Glæde” – en rejse gennem livet. Inden koncerten læste formand i Ældre Sagen (Tove Jørvang) en prolog. Hospice Søholm havde 10-års jubilæum den 1. april 2009 I den forbindelse afholdt Hospice Søholm, Det palliative Team og Århus Sygehus en vellykket konference den 27. marts for fagpersonale. Samtidig blev udgivet et jubilæumsskrift, hvor jeg havde lejlighed til at skrive artiklen: Støtteforeningen – før, nu og intentioner for fremtiden. På selve jubilæumsdagen den 1. april var der om eftermiddagen Åbent Hus på Hospice Søholm, hvor Støtteforeningen og de frivillige på Hospice Søholm var værter. Nyhedsbrevet er i 2009 udsendt 4 gange (februar, april og juli og oktober). Som det fremgår af Nyhedsbrevet fra april 2009 har vi ændret layout og håber, at farverne i forsidens ”hoved” gør bladet og dermed også Støtteforeningen mere synlig. Samarbejde med Folkeuniversitetet I sommeren 2009 indledte vi et samarbejde med Folkeuniversitetet i Århus. Det har resulteret i en foredragsrække med 6 foredrag i april og maj måned 2010. I Støtteforeningen har vi givet forslag til indhold og foredragsholdere. Det praktiske med aftaler og annoncering har Folkeuniversitetet stået for. Der er 60 tilmeldte på holdet, og da det hurtigt blev overtegnet, vil foredragsrækken blive gentaget i efteråret 2010 med samme indhold og foredragsholdere. Foredragsrækken har titlen: Ved livets afslutning – perspektiver på den sidste del af livet. Hospice Søholm 2009 var det første år for Hospice Søholm som selvejende institution. Det har været et år med udfordringer for at få økonomien til at hænge sammen og har bl.a. resulteret i, at antallet af sygeplejersker i aftenvagt og i week-ender er reduceret fra 4 til 3. Byggeriet af nye lokaler går meget langsomt og er foreløbig blevet forsinket med 1 år. Ledelsen på Hospice Søholm er meget opmærksomme på, at kvaliteten af plejen ikke forringes. Når besparelser skal gennemføres, sker det på en måde, så plejen fortsat har samme høje standard som nu. Fremtiden Det er bestyrelsens håb, at medlemmerne fortsat vil være med til at skabe opmærksomhed om foreningens arbejde og evt. også deltage i nogle af de praktiske opgaver, som f.eks. med uddeling af flyers ved vores arrangementer. Noget andet, som medlemmerne kan deltage i, er at udbrede kendskabet til hospicetanken, men også specielt gøre opmærksom på Hospice Søholm. Vi har nu fået etableret en hjemmeside med adressen: www.hospice-aarhus.dk. Det er en beskeden og enkel hjemmeside, som vi vil lidt efter lidt vil forsøge at udbygge. Foreningsbutikken har gjort et stort arbejde for at få den gjort parat. Det skylder vi dem megen tak for. Til slut vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelse og suppleanter for den interesse og det store arbejde, alle i bestyrelsen har udført. Det er et stort håb, at det kan fortsætte i det næste år. Tak for et godt og konstruktivt samarbejde. 11. maj 2010 Rosa Poulsen