Referat fra ordinær generalforsamling 11. maj 2009

Dagsorden til generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning til godkendelse

4. Regnskabsaflæggelse til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Budget

7. Fastsættelse af kontingent for 2010

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Grethe Gylling, Karen Margrethe Gadegaard Sørensen og Rosa Poulsen er på valg)

9. Valg af 2 suppleanter (Annie Kjær og Kirsten Halskov Madsen er på valg) Alle der er på valg ønsker genvalg!

10. Valg af revisor

11. Evt.

Rosa Poulsen bød velkommen til generalforsamlingen.

ad 1 Bestyrelsen foreslog Aksel Wehner til dirigent. Han blev enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig med mere end 10 fremmødte.

ad 2 Dirigenten valgte at vente med valg af stemmetællere, indtil der evt. blev brug for dem.

ad 3 Rosa Poulsen afgav beretning for 2008 fra bestyrelsen.

Afsnittet i beretningen om bestyrelsens ønske om hjælp til forskellige opgaver fra medlemmerne affødte spørgsmål fra fremmødte medlemmer om, hvilke opgaver der kunne være tale om. Svaret fra Rosa Poulsen var hjælp til bl.a. plakat-opsætning i forbindelse med arrangementer, og mund til mund udbredelse af kendskabet til Støtteforeningen og dens aktiviteter.

Karla Gosvig tilbød – inspireret af det forudgående foredrag – hjælp til påvirkning af politikerne, så hospicetanken kan bevares i sin oprindelige ånd. Rosa Poulsen svarede med at opfordre alle, der kender politikere, til at være med til at påvirke dem i denne retning.

Beretningen blev derefter enstemmig godkendt.

ad 4 Karen Margrethe Sørensen præsenterede regnskabet.

Der blev stillet et spørgsmål til, om Søholm har aktuelle ønsker om tilskud. Karen Margrethe fortalte om Søholms 10 års jubilæum den 1. april, hvor Støtteforeningen sponsorerede pindemadder og drikkevarer. Rosa tilføjede, at hospiceleder Anne Marie Mathiesen ikke for øjeblikket har et konkret ønske om noget til huset.

Regnskabet blev enstemmig vedtaget.

ad 5 Ingen indkomne forslag.

ad 6 Kassereren gennemgik budgettet for 2009.

Det blev enstemmig vedtaget.

ad 7 Kontingentet forbliver uændret for 2010.

ad 8 Grethe Gylling, Karen Margrethe Sørensen og Rosa Poulsen blev enstemmigt genvalgt.

ad 9 Suppleanter Annie Kjær og Kirsten Halskov Madsen blev enstemmigt genvalgt.

ad 10 Revisor Niels Angaard blev enstemmig genvalgt.

ad 11. Eventuelt:

Et medlem vil gerne spørge et par organisationer om støtte, og det takkede Rosa Poulsen for, samtidig med at hun opfordrede til at nævne muligheden for medlemskab af Støtteforeningen for disse organisationer.

Revisoren vil gerne undersøge muligheden for at få et indstik om Støtteforeningen med i et husstandsomdelt sportsblad i Stavtrup.

 Rosa Poulsen takkede dirigenten for at lede generalforsamlingen sikkert og godt igennem punkterne.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand:

Rosa Poulsen, telefon 8617 9570 e-mail: aso33@privat.dk

Næstformand:

Emmy Haahr Jensen, telefon 2167 1948, e-mail: emmy.haahr.@mail.dk

Kasserer:

Karen Margrethe Sørensen, telefon 8628 3371, e-mail: karenms@privat.dk

Sekretær:

Ellen Berg, telefon 8611 4883, e-mail: bergfryd@stofanet.dk

Best.medlem: 

Grethe Gylling, telefon 8629 0376, e-mail: grethegylling@mail.dk

Suppleant:

Annie Kjær, telefon 8628 1024, e-mail: aabo.enggaard@gmail.com

Suppleant:

Kirsten Halskov Madsen, telefon 3028 1155, e-mail: kirm@viauc.dk