Referat fra ordinær generalforsamling 20. maj 2008

Dagsorden til generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning til godkendelse

4. Regnskabsaflæggelse til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 1 Foreningens navn, som er: Hospice Støtteforening i Århus ændres til: Støtteforeningen ved Hospice Søholm.

6. Budget

7. Fastsættelse af kontingent for 2009

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Marie Andreasson og Emmy Haahr Jensen er på valg)

9. Valg af 2 suppleanter (Ellen Berg og Lene Juhl Kofod er på valg)

1o. Valg af revisor

11. Evt.

Rosa Poulsen bød velkommen og orienterede samtidig om, at Marie Andreasson fortsat er præst ved den danske kirke i Paris til udgangen af maj måned, og den fungerende formand Emmy Haahr Jensen var forhindret i at deltage.

ad 1 Bestyrelsen foreslog Aksel Wehner til dirigent. Han blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

ad 2 Dirigenten valgte at vente med valg af stemmetællere. Det skete først under punkt 5, hvor der blev valgt to stemmetællere.

ad 3 Rosa Poulsen gav beretning for 2007 fra bestyrelsen.

Der blev spurgt, hvordan man forventede bestyrelsen sammensat. Svaret er, at det endnu er uafklaret, men det vil være personer, der repræsenterer foreninger eller organisationer, f.eks. én fra støtteforeningen. Beretningen blev derefter godkendt

ad 4 Kassereren præsenterede regnskabet. Se vedlagte kopi. Regnskabet blev godkendt

ad 6 Dirigenten bad kassereren præsentere budgetforslaget, inden behandlingen af punkt 5. Budgettet blev godkendt.

ad 5 Under behandlingen af bestyrelsens forslag om nyt navn, blev der stillet et ændringsforslag med følgende ordlyd: Støtteforeningen ved Hospice Søholm, Århus. Århus ønskes nævnt for at præcisere stedet. Som reglerne foreskriver, blev der først stemt om ændringsforslaget. 7 stemte for og 10 imod (af 29 mulige). Da færre end 2/3 af de fremmødte stemte for ændringsforslaget, kom bestyrelsens forslag til afstemning. Ved denne afstemning stemte 18 for og ingen imod. Bestyrelsens forslag kan derfor sættes til ny afstemning ved en ekstraordinær generalforsamling inden for en måned. Her kræves kun 2/3 flertal uanset antal fremmødte.

ad 7 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2009, d.v.s. 100 kr. for enkeltmedlemmer, 175 kr. for par og 500 kr. for organisationer og foreninger. Det blev vedtaget.

ad 8 Marie Andreassen genopstiller ikke til bestyrelsen. Emmy Haahr Jensen tager imod genvalg. Ellen Berg foreslås – som den eneste – til bestyrelsesmedlem. Emmy Haahr Jensen og Ellen Berg vælges.

ad 9 Lene Juhl Kofod genopstiller ikke som suppleant. Annie Kjær foreslås og vælges som suppleant. Da det ikke var muligt at vælge to suppleanter, som vedtægterne foreskriver, fik bestyrelsen mandat til at forsøge at finde yderligere en suppleant.

ad 10 Niels Angaard modtager genvalg som revisor. Han vælges.

ad 11 Under evt. var der intet

Rosa Poulsen takkede dirigenten for at lede generalforsamlingen sikkert og godt igennem punkterne.